top of page

 series 

המצב האנושי

1989 - 1985

הניסיון לבקש מאמן לנתח את הסיבות והמניעים להיותו לאמן, את עצם סיבת קיומו, הוא נסיון כושל; הגורמים והמניעים של אמנות יצירתית נתונים בתהליך מתמיד של שינוי, בדומה לשקיעה.

 

מסיבה זו, לא יהיה זה נכון בעיני להסביר ולנמק את משיכתי המתמדת לאדם בהיותו אדם – יצור הנתון בתהליך שינוי מתמיד הנובע ממעמקי ישותו ומושפע מחוויות וגירויים חיצוניים. הכוחות הללו מקיימים יחסי גומלין הדדיים ומתמשכים.

 

1 / 1

Please reload

bottom of page