top of page

 series 

Kind of surreal

2000-2015

תערוכה חדשה זו מורכבת משתי קצוות אפשריים של סוריאליזם: המופשט והפיגורטיבי. לכל אחד מן הניבים הסוריאליסטיים המוצגים כאן בו-זמנית, רחוקים-קרובים, מאפיינים מיוחדים אשר באו לידי ביטוי בשתי סדרות קודמות. הראשונה כונתה 'אדמה ארוטית מתפוררת' והשנייה 'ורמיליון'

 

בקצה המופשט היווה הקשר ההדוק והאינטנסיבי שבין אדם ואדמה את המצע הרעיוני והחומרי של הסדרה והיא כונתה 'אדמה ארוטית מתפוררת'. ראשיתה של סידרה זו בצילומים ותרשמים של מקומות שונים בארץ. לאחר צפייה מקרוב באדמה המשתנה תדיר בחומריה וצבעיה, ציירתי את גפי האדם ואת האדמה בתהליך התמזגותם והידרדרותם. בסדרה זו השתמשתי בכמה סקאלות של צבעים. עבור המיזוג בין הסדרות בחרתי בעבודות המאופיינות בסקאלה כחולה של צבעים.

1 / 1

Please reload

bottom of page