series 

צינורות

2018-2019

סדרת עבודות זו מתמקדת בתהליכי נסיגה והתפוררות הנוצרים בחומר. התהליך המכלה ומפורר באיטיות את האובייקטים שבסדרה זו, מעניק להם צבעוניות חדשה ובו בזמן גם מקלף וחושף אותם. נסיגת שכבות החומר מאפשרת לרבדיו הסמויים לעלות אל פני השטח ולהתגלות למתבונן כעיוות של חומר וצורה.  עם זאת, תהליך זה בא לידי ביטוי במרקמים, קווי מתאר, תבניות וצבעים חדשים כאילו היו תמונת מראה מעוותת של מציאות חומרית מוכרת.

במרכז הסדרה תהליכי נסיגה חומריים של צינורות ומבנים בתל-אביב אותם עיבדתי למציאות ברובד אחר שמאפשר הריאליזם הקסום. מצאתי בתהליך הנסיגה של הצינורות אלמנט אסתטי שמשך אותי לבנות קומפוזיציות שונות עם אותן צורות. הקצב והתנועה שיצרו תהליכי הנסיגה והקילוף במבנים והצינורות שציירתי העניקו להם תנופה של חיים ביחד עם פעפוע אורגני בצבעים עזים. הקומפוזיציה באה מתוך תצלומים, (Snapshots), ומן הטבע לעיתים בצורה ישירה ברישום מהיר. 

טונאליות היא דבר מורכב. הציור שלי מאופיין בעוצמת הצבע הכמעט בוהק שלו שכבות מדוללות, בחלקן אטומות, היוצרות מרחב בין הצבעים ולפעמים מגלים בתוכן סוג של טוטליטריות מסוימת של משטחי צבע כמו אצל גוגן ורוסו. 

בחלק מעבודותיי אני נוטה לערוך ניסויים בחומרים קלאסיים שונים בשילוב עם חומרים תעשייתיים שמוביל אותי לשימוש בצילומים אותנטיים המראים מצבי קיום אנושיים מסוימים המסייעים לי להפנים את הפיזיקליות של ההתרחשות בציור.

תהליך העבודה על הסדרה כלל עיוות של צילומים ורישום מ-Life כדי להגיע אל דימוי בעל איכות ציורית. הרישומים והצילומים נבעו גם מתוך שוטטות בתל-אביב. השימוש בעקרונות רישום וצבעי מים הובילו לעיבוד הדימויים בטכניקות שמן.

כשהתבוננתי בצינורות, בחוטי חשמל, בשרשראות שהיוו מעין כאוס חזותי ולמרות זאת יצרו אצלי קצב מסוים לדמיון החזותי שלי, שעזר לי לעדן ולחבר מחדש את הקומפוזיציות בציורים אלה.

Drawing of a pipe at the end of the
Drawing of a pipe at the end of the

Mixed technique on paper, 60x50 cm, 2019

Gas balloons
Gas balloons

oil on canvas, 110x50 cm, 2019

Rusty window
Rusty window

oil on canvas, 120x50 cm, 2019

Rotten purifiers
Rotten purifiers

oil on wood, 70x50 cm, 2018

Drawing of Crucifixion II
Drawing of Crucifixion II

Mixed technique on paper, 50x65 cm, 2019

Piping near a shutter
Piping near a shutter

oil on canvas, 50x40 cm, 2018

Crucifixion, oil on canvas, 100x130 cm,
Crucifixion, oil on canvas, 100x130 cm,
Drawing of a sewer pipe detail
Drawing of a sewer pipe detail

Mixed technique on paper, 50x33 cm, 2019

Plant near rust
Plant near rust

oil on canvas, 30x80 cm, 2019

Plant near red tap
Plant near red tap

oil on canvas, 120x40 cm, 2019

Drawing of a pipe on a house backgro
Drawing of a pipe on a house backgro

Mixed technique on paper, 60x34 cm, 2019

Iron cutter
Iron cutter

oil mixed technique, 100x40 cm, 2018

Corrosion
Corrosion

oil on canvas, 80x80 cm, 2018

Water clocks with corrosion
Water clocks with corrosion

oil on wood, 60x45 cm, 2018

Rendezvous between pipes
Rendezvous between pipes

oil on canvas, 80x100 cm, 2018

Waiting
Waiting

oil on canvas, 100x40 cm, 2019

Self Portrait
Self Portrait

oil on canvas, 80x80 cm, 2019

Pressure gauges In retreat
Pressure gauges In retreat

oil on canvas, 80x40 cm, 2018

Toxic green
Toxic green

oil on canvas, 85x110 cm, 2019

Self portrait at a gate
Self portrait at a gate

Mixed technique on canvas, 110x110 cm, 2018

A pipe that envelopes
A pipe that envelopes

oil on canvas, 90x40 cm, 2019

4 Inches disintegrating
4 Inches disintegrating

oil on canvas, 80x80 cm, 2019

Pipes and a decayed electrical box
Pipes and a decayed electrical box

oil on canvas, 90x40 cm, 2018

Near the air conditioner
Near the air conditioner

oil on canvas, 120x40 cm, 2019

Water purifiers near rust
Water purifiers near rust

oil on canvas, 110x50 cm, 2019

Under the air conditioner
Under the air conditioner

Mixed technique on canvas, 80x80 cm, 2018

Sewer pipe hanging
Sewer pipe hanging

oil on canvas, 120x40 cm, 2019

Drawing of a hug
Drawing of a hug

Mixed technique on paper, 65x48 cm, 2019

Pencil on paper
Pencil on paper

53x45 cm, 2016

A black pipe freed
A black pipe freed

oil on paper, 61x59 cm, 2020

Sewer on a pink striped wall
Sewer on a pink striped wall

oil on paper, 50x65 cm, 2019

Bidet enclosed with pipes
Bidet enclosed with pipes

oil on paper, 56x42 cm, 2020

Bleeding pipe
Bleeding pipe

Mixed technique on paper

Blue Pipe
Blue Pipe

Mixed technique on paper, 64x38 cm, 2019

Water pipe I
Water pipe I

oil on canvas, 85x100 cm, 2019

Water pipe II
Water pipe II

oil on canvas, 85x100 cm, 2019

Hydrant
Hydrant

oil on canvas, 150x130 cm, 2020

Head of hydrant detail
Head of hydrant detail

oil on canvas, 80x80 cm, 2020

Under construction
Under construction

oil on wood, 40x50 cm, 2019

Peeled pipe
Peeled pipe

Mixed technique on paper, 59x48 cm, 2020

Under construction
Under construction

oil on wood, 38x30 cm, 2020